Domácí řád

DOMÁCÍ ŘÁD

Vítáme Vás v LDN Praha 6. Děkujeme za důvěru, kterou jste projevili tím, že jste se svěřili do péče našeho zdravotnického zařízení. Snahou našich zaměstnanců je poskytnout Vám kvalitní zdravotní péči i nezdravotnické služby na profesionální úrovni, ohleduplně a s porozuměním Vám co nejdříve pomoci k dosažení a upevnění Vašeho zdraví nebo alespoň zmírnění Vašich zdravotních potíží. Snažte se i Vy být nápomocni dosažení tohoto cíle svým pozitivním přístupem k léčbě a dodržováním pravidel Domácího řádu LDN, která jsou závazná pro všechny pacienty.

1. Před přijetím na lůžkové oddělení předložte průkaz Vaší zdravotní pojišťovny, která bude naší nemocnici hradit náklady za Vaši léčbu. Při přijetí odevzdejte svým blízkým oblečení a nepotřebné věci, které není možno skladovat na oddělení. Ložní prádlo dostanete ústavní, osobní prádlo je možné používat pouze za předpokladu, že je zajištěna jeho častá výměna. Špinavé prádlo nelze skladovat na pokoji. Výměna ložního prádla se provádí dle potřeby, nejméně však jednou týdně. Pacient má právo na čistě povlečené lůžko, má však také povinnost je udržovat v čistotě. Udržujte pořádek a čistotu na pokojích, chodbách, toaletách, koupelnách a samozřejmě v celé budově LDN. Neuchovávejte na pokojích zbytečnosti.

2. Cenné věci jako jsou šperky, větší obnosy peněz, spořitelní knížky, platební karty apod. doporučujeme ponechat doma. V případě, že je máte u sebe, doporučujeme Vám, abyste si je uložil/a do nemocničního trezoru. O uložení cenností obdržíte potvrzení, na jehož základě Vám budou cennosti opět vydány. Jen v případě takovéto úschovy cenností můžete uplatňovat vůči nemocnici nárok na náhradu případných ztrát, neboť za jinak uložené peněžní částky a cennosti nemocnice neručí (týká se i mobilních telefonů).

3. Od ošetřujícího lékaře získáte informace o své nemoci a potřebných léčebných postupech. Máte nárok na poskytnutí úplných a srozumitelných informací, ale z důvodu ochrany osobních údajů budou poskytnuty pouze Vám a pouze těm Vašim blízkým, které uvedete v informovaném souhlasu s hospitalizací. Informace o Vašem zdravotním stavu nelze podávat telefonicky. Máte právo vyžádat si konzultační službu od jiného poskytovatele zdravotních služeb. Dbejte rad a pokynů, týkajících se Vaší léčby, neboť jinak by Váš pobyt v nemocnici nesplnil svůj účel. Lékařské vizity probíhají u lůžka pacientů na pokojích. V případě, že nesouhlasíte s přítomností ostatních pacientů na pokoji během vizity, sdělte tuto skutečnost ošetřujícímu lékaři nebo zdravotní sestře. 

4. Pokud v současné době užíváte nějaké léky je nutno o tomto faktu informovat lékaře. Pokud užíváte léky k léčbě specifického onemocnění, odevzdejte je po příchodu na příslušné oddělení zdravotní sestře. Váš ošetřující lékař rozhodne, zda je zařadí do spektra léků, které Vám budou podávány během nemocniční léčby. Během pobytu v nemocnici neužívejte žádné léky, o kterých není informován Váš ošetřující lékař. Veškeré potřebné léky budete dostávat v přesných dávkách a časech od zdravotní sestry. Jakékoliv negativní pocity při užívání léků ihned sdělte lékaři nebo zdravotní sestře.

5. Doba podávání léků je ráno 8 - 9 hod, polední léky 12 - 13 hod, večerní 17 - 18 hod. Noční medikace je podávána 19 – 21 hod. Časované léky jsou podávány dle ordinace lékaře.

6. Máte-li nějakou bolest, sdělte tuto skutečnost ošetřujícímu personálu. Vaše sdělení přispěje nejen ke stanovení diagnózy Vašeho onemocnění, ale ovlivní i příslušnou léčbu a umožní lékaři bolest zmírnit či odstranit. Pokud tlumení bolesti budete považovat za nedostatečné, máte právo kdykoliv požádat lékaře o posouzení účinnosti ordinované medikace.

7. Lékařem předepsaná dieta je významnou součástí léčby, je stanovena s ohledem na Vaše onemocnění a celkový zdravotní stav. Jejím nedodržováním narušujete proces léčení. Jakékoliv připomínky ke stravě sdělte staniční sestře nebo ošetřujícímu lékaři. Strava je podávána: snídaně od 7:30 hod, oběd od 11:30 hod a večeře od 17:00 hod. Druhá večeře u speciálních diet se podává ve 21:00 hod. Pokud dostanete od návštěvy jídlo nebo nápoje, zeptejte se ošetřovatelského personálu nebo lékaře zda jsou tyto potraviny v souladu s ordinovanou dietou. Hotové pokrmy je třeba zkonzumovat ihned, naši zaměstnanci nezajišťují mytí soukromého nádobí pacientů, proto si zajistěte okamžitý odnos tohoto nádobí. Ostatní potraviny předem označené Vašim jménem můžete uložit do společné lednice na oddělení, spotřebujte je do doby uplynutí jejich minimální trvanlivosti. Ošetřující personál provádí pravidelné kontroly trvanlivosti uložených potravin, pokud zjistí u nějakého výrobku prošlou dobu trvanlivosti nebo špatný stav, oznámí tuto skutečnost pacientovi a potraviny se zlikvidují. Nemocnice nepřebírá odpovědnost za případné odcizení, kvalitu a trvanlivost hotových jídel, či uložených potravin donesených pacientovi nad rámec stanovené diety. Zbytky jídel na pokoji pacientů nesmí zůstávat. Požívání alkoholických nápojů a omamných látek je v celé budově LDN zakázáno. 

8. Klid, ticho a nerušený spánek jsou nezbytným pomocníkem při Vaší léčbě. Nerušte prosím ostatní nemocné, dodržujte obvyklé společenské konvence. Dodržujte polední klid (od 12:30 hod do 14:00 hod) a noční klid (od 22:00 hod do 6:00 hod). Mimo tyto vymezené hodiny můžete se souhlasem ostatních pacientů v pokoji používat vlastní přenosný rozhlasový či televizní přístroj nebo mobilní telefon. 

9. Léčebný režim je soubor opatření a postupů, které podporují léčbu a minimalizují její možná rizika, včetně doporučení úpravy životního stylu. Léčebný režim je nedílnou součástí individuálního léčebného postupu. Povinnost dodržovat individuální léčebný plán a tím i léčebný režim je dána par. 41 zákona č. 372/2011 (O zdravotních službách a podmínkách jejich dodržování). Léčebný režim stanoví vždy Váš ošetřující lékař. Lékař nebo ošetřovatelský personál je povinen Vás s ním seznámit podrobně a srozumitelně, odpovědět Vám na případné dotazy. Léčebný režim v sobě zahrnuje všechny léčebné postupy jako je podávání léků, rehabilitace, pohybový režim, režim návštěv, dietní opatření, absence škodlivých návyků. Cílem je dosáhnout nejlepšího efektu poskytované péče. Vzhledem k tomu, že nemocnice odpovídá za zdárný průběh Vaší léčby, jste povinni léčebný režim dodržovat v celém rozsahu, pokud tomu nebrání zvláštní okolnosti. V případě, že budete vědomě a opakovaně závažným způsobem léčebný režim porušovat, nemůže nemocnice a její lékaři převzít odpovědnost za výsledek Vašeho léčení. Taková situace může být důvodem k ukončení hospitalizace v LDN Praha 6. 

10. Kouření je v celé budově LDN zakázáno. Porušení tohoto zákazu může být považováno za porušení léčebného režimu.

11. Návštěvní hodiny jsou bez omezení. Z provozních důvodů jsou doporučeny od 14:00 do 19:00 hod. Během návštěv respektujte ostatní pacienty a dbejte pokynů personálu.

12. V LDN pracuje sociální pracovnice, kterou můžete kontaktovat prostřednictvím personálu na oddělení. Podá Vám potřebné sociálně právní informace, pomůže s řešením sociálních problémů, zejména těch, které vznikly v souvislosti s Vaším onemocněním. Pacientům, kteří ze zdravotních důvodů nejsou schopni se o sebe po návratu z nemocnice postarat sami, ani s pomocí blízkých, pomůže se zajištěním domácí péče či navrhne další formy následné či sociální péče.

13. Datum propuštění Vám bude včas sděleno. Před propuštěním Vás bude ošetřující lékař informovat o následných opatřeních souvisejících s léčbou a možnostech další eventuální péče. Zároveň obdržíte předběžnou nebo definitivní propouštěcí zprávu a léky na tři dny. Je nutné, abyste před propuštěním vyrovnal/a/ na pokladně úhrady za poskytnuté služby (regulační poplatky). K předčasnému propuštění z LDN může dojít na základě sepsání žádosti o propuštění (negativní revers). Při svévolném opuštění nemocnice budeme informovat kompetentní orgány – Policii ČR.

14. Nerespektování pravidel, uvedených v tomto Domácím řádu může vést dle Zákona č.372/2011 Sb. k předčasnému ukončení Vaší hospitalizace a k následnému propuštění.

Právní ochrana Vaší osoby je v souladu s Občanským zákoníkem

 

                                                                                                                   Mgr. Marta Želízková, MBA

                                                                                                                           ředitelka LDN